Vår strategiplan

Ambisjon

Vi bidrar til vekst og positiv utvikling i Larviks næringsliv

 

Verdier

  • Modig
  • Nytenkende
  • Begeistrende

 

Hovedmål/delmål

 

1. Være attraktive for eksisterende og nye medlemmer

1.1 Nettverksbygging

1.1.1 Møtearenaer for både bredde og fag / bransjer

1.1.2 Møtearenaer for faglig, samfunnspolitisk og sosialt påfyll

1.1.3 Videreføre og videreutvikle ”Torsdagstanken”

1.1.4 Åpne for deltakelse på arenaer også utenfor egen kommune

1.1.5 Månedlige bedriftsbesøk sm. med kommunens adm. (og ordf.)

1.2 Delta i den offentlige samfunnsdebatten

1.2.1 Være mer aktive med kommentarer og leserbrev i lokale media der det anses formålstjenlig

1.2.2 Gode relasjoner med lokalavisen og regionale media

1.2.3 Engasjere oss i byutviklingen – Mål: Attraktivt sted å bo, jobbe, besøke og drive næringsvirksomhet

1.3 Kommunikasjon

1.3.1 Forbedre kommunikasjonen med medlemmene gjennom månedlig medlemsinfo, bruk av hjemmeside og Facebook

1.3.2 Være tydelige og praktiske

1.3.3 Rekruttere gjennom fornøyde medlemmer/styremedlemmer

1.3.4 Skape møteplasser som er med på å rekruttere nye medlemmer

1.3.5 Gjennomføre årlig medlemsundersøkelse

1.3.6 Minst 250 medlemmer i løpet av 2017

 

2. Styrke samspillet mellom offentlige instanser og næringslivet

2.1 Videreføre og utvikle Forum for Næringsutvikling (FNL)

2.1.1 Spille inn saker, stille krav til politisk deltakelse og delta aktivt i konstruktiv kunnskapstilførsel og meningsutveksling i aktuelle saker tidligst mulig i prosessene

2.2 Jevnlige møter med administrativ og politisk ledelse i kommunen

2.2.1 Månedlige oppfølgings- og koordineringsmøter med kommunens næringsseksjon

2.2.2 Årlig deltakelse i partienes gruppemøter

2.3 Delta som næringslivets representant i møter og på arenaer lokalt og regionalt der det er naturlig og formålstjenelig

2.4 Være aktivt deltakende i samarbeidet ”stat/næringsliv” i regi av Fylkesmannen

2.5 Være aktivt deltakende i samarbeidet med Høgskolen rundt utvikling og kompetanseheving i regionalt næringsliv

 

3. Tilrettelegge for en positiv nærings- og stedsutvikling

3.1 Være delaktig i utformingen og gjennomføringen av kommunens næringsplan der det er naturlig og formålstjenlig

3.2 Ta en aktiv rolle i innspillfasen og høringsfasen til kommuneplanens arealdel med involvering av medlemmene

3.3 Være en pådriver for ar Larviks næringsliv har minst like gode rammebetingelser for etablering, utbygging og drift som nabokommunene

3.4 Medvirke til en aktiv sentrums- og gårdeierforening i Larvik by

3.5 Bidra til kontakt mellom skole og arbeidsliv samt tilrettelegge for lærling- og læreplasser for elever i videregående skole

3.6 Ta initiativ til å etablere en arena for utvikling og entreprenørskap i kommunen – gjerne sammen med andre aktører 3.7 Medvirke til kompetanseheving i næringslivet og i befolkningen generelt i tråd med næringsplanen og kommuneplanens samfunnsdel

3.8 I samarbeid med andre aktører medvirke til en årlig folkefest

3.9 God kommunikasjon og samarbeid med fylkets og nabofylkets øvrige næringsforeninger for koordinering og gjennomføring av aktuelle felles tiltak overfor medlemmer og offentlige instanser