Ekstraordinært næringsfond

Utlysning av ekstraordinært kommunalt næringsfond som følge av Covid-19

Som en følge av koronaepedemien vedtok Stortinget den 19. juni krisepakke 3 til næringslivet. Krisepakken inneholdt en overføring til fylkeskommunene øremerket kommunale næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Larvik kommune er tildelt en ramme på 2,6 millioner kroner.

Hvem kan søke støtte?

Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

FVOR YTTERLIGERE INFO:

Utlysning av ekstraordinært kommunalt næringsfond som følge av Covid (002)