Vedtekter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Larvik Næringsforening (LNF).

§ 2 FORMÅL

LNF er en uavhengig organisasjon for næringsdrivende i Larvik distriktet med formål generelt å koordinere medlemmenes felles interesser i lokalsamfunnet. LNF skal spesielt arbeide med: – Næringspolitisk engasjement i offentlige saker. – Opinionspåvirkning for positive holdninger i lokalbefolkningen til næringsvirksomhet. – Medlemmenes kollegiale forhold og samarbeidstiltak.

§ 3 MEDLEMMER

Som medlemmer kan opptas etter styrets avgjørelse:
A. Personer relaterte til næringsvirksomhet i Larvik-distriktet.
B. Selskaper relaterte til næringsvirksomhet i Larvik-distriktet.
C. Personlige æresmedlemmer som utnevnes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret når vedkommende har nedlagt et særlig verdifullt arbeide til fremme av foreningens formål.

§ 4 OPPHØR AV MEDLEMSKAP

Medlemskap kan opphøre etter styrets beslutning ved:

A. Skriftlig utmelding som må være innkommet til styret innen 1. februar, i det år som medlemskapet skal opphøre.

B. Mislighold av foreningsavgifter.

C. Forgåelse mot foreningens vedtekter eller beslutninger. Styrets avgjørelse om eksklusjon kan innankes for generalforsamlingen.

§ 5 KONTINGENT / FELLESAVGIFT

Årlige kontingenter/ fellesavgifter fastsettes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret og innbetales forskuddsvis. Styret kan i spesielle tilfeller frita for foreningsavgifter.

§ 6 ORGANISASJON

Generalforsamlingen er LNF’s øverste organ. Styret leder LNF mellom generalforsamlingene. Utvalg på permanent- eller ad-hoc basis forutsettes å arbeide med prosjekter, bransje saker og andre særinteresser inne foreningen. Styret tilsetter daglig leder som ivaretar foreningens daglige ledelse og gjøremål.

§ 7 GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned og innkalles av styret med minimum 14 dagers varsel. I generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. I den ordinære generalforsamling skal behandles følgende saker:

A. Styrets årsberetning.

B. Styrets årsregnskap oppgjort pr. 31.12.

C. Fastsettelse av kontingent/ fellesavgift.

D. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

E. Andre saker som fremgår av møteinnkallingen.

F. Valg av antall styremedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen.

G. Valg av styre etter innstilling fra valgkomiteen.

H. Valg av styreleder etter innstilling fra valgkomiteen.

I. Valg av revisor.

J. Valg av valgkomité bestående av tre personer. Valgkomiteen skal i sin innstilling spesielt ivareta at styresammensetningen så langt det er mulig, gjenspeiler medlemsmassens struktur m.h.t. bransjefordeling og bedriftsstørrelse.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall. For øvrig avgjøres alle saker ved simpelt stemmeflertall.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling holdes etter styrets beslutning eller når 1/10 av medlemmene skriftlig forlanger det. Måte innkalles med samme varsel som for ordinær generalforsamling.

§ 9 STYRET

Styremedlemmer velger for to år av gangen, men slik at halvparten av dets medlemmer er å valg hvert år. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede. Styrevedtak fattes ve flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styret behandler alle saker før de legges frem for medlemsmøte eller generalforsamling.

§ 10 DAGLIG LEDER

Daglig leder forbereder og deltar i LNF’s generalforsamlinger, styremøter og andre arrangementer, men uten stemmerett. Daglig leder utarbeider forslag til styreprotokollasjoner som forelegges neste styremøte til godkjenning.Hvis ikke annet er bestemt har daglig leder oppfølgingsansvar for styrets beslutninger. Daglig leder ivaretar LNF’s økonomifunksjoner.

Signatur:  Foreningens signatur tegnes av styreleder og daglig leder i fellesskap

Prokura:   Daglig leder tegner foreningen med prokura

§ 11 UTVALG

Styret har fullmakt til å kunne oppnevne/ nedlegge utvalg, komiteer, råd o.l. med mandat til å permanent eller kortsiktig basis å arbeide med spesielle saker og prosjekter samt for ivaretakelse av særinteresser innen foreningen.

§ 12 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsing fattes i generalforsamling med kvalifisert flertall som for vedtektsendringer. Lovlig vedtak om opphør er betinget av at styret innstiller på oppløsning, og at saken er utrykkelig nevnt i innkalling til generalforsamling. Siste generalforsamling velger avviklingsstyre og fastsetter hvordan eventuelle midler skal anvendes.

§ 13 GENERELT

Den til enhver tid gjeldene norske aksjelovgivningen anvendes så langt den passer i den utstrekning det er behov for å fortolke eller supplere LNFs vedtekter.