VEDTEKTER FOR LARVIK NÆRINGSFORENING (LNF)

VEDTATT I GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2021


§ 1 NAVN OG FORMÅL
Larvik Næringsforening (LNF) er en frittstående organisasjon i Larvik med formål å ivareta næringslivets interesser. LNF skal være medlemmenes felles talerør og bidra til vekst i sysselsetting og verdiskaping gjennom kompetanse-, markedsførings- og samarbeidstiltak.

§ 2 MEDLEMSKAP 
Som medlemmer kan, etter styrets beslutning, opptas personlige selskap, aksjeselskap og organisasjoner for næringsdrivende i Larvik. 
Medlemskap kan opphøre ved:

  1. Medlemmets skriftlige utmelding innen 1. februar i det år medlemskapet skal opphøre
  2. Medlemmets manglende betaling av kontingent / fellesavgifter, etter styrets beslutning
  3. Medlemmets forgåelse mot foreningens vedtekter eller beslutninger, etter styrets beslutning                                                                                   

Styrets beslutning om eksklusjon kan innankes for generalforsamlingen.

§ 3 KONTINGENT / FELLESAVGIFT 
Kontingent / fellesavgift fastsettes årlig av generalforsamlingen etter innstilling fra styret og innbetales forskuddsvis og etter påkrav. Styret kan helt eller delvis frita for foreningsavgifter, evt. for en periode.
Styret kan fastsette egne satser for deltakelse i undergrupper (markedsbidrag og lignende ).

§ 4 ORGANISASJON 
LNFs øverste organ er generalforsamlingen, mens styret leder LNF mellom generalforsamlingene. 
Medlemmene kan slutte seg til en eller flere interne faggrupper for bransjesaker der dette er etablert,- eksempelvis innenfor handel, industri, håndverk, landbruk, reiseliv, logistikk, service, eiendom, finans, entreprenør, IKT, gründere.
Styret kan tilsette eller engasjere daglig leder o.a. for foreningens daglige ledelse og andre gjøremål.

§ 5 GENERALFORSAMLING 
Generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned og innkalles av styret med minimum 14 dagers varsel til det enkelte medlem. I generalforsamlingen har hvert foreningsmedlem én stemme. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av avgitte stemmer, alle andre saker avgjøres med simpelt flertall.
I generalforsamlingen behandles følgende saker:
A. Styrets årsberetning
B. Styrets årsregnskap oppgjort pr. 31.12.
C. Fastsettelse av kontingent / fellesavgift / gruppeavgift
D. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
E. Andre saker som fremgår av møteinnkallingen
F. Valg:
• Styreleder 
• Inntil 6 styremedlemmer etter innstilling fra valgkomitéen
• Inntil 3 varamedlemmer, etter innstilling fra valgkomitéen
• 3 personer til valgkomité, etter innstilling fra styret
• Revisor, etter innstilling fra styret
• Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen

§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Ekstraordinær generalforsamling holdes etter styrets beslutning eller når 1/10 av medlemmene skriftlig forlanger det. 
Ekstraordinær generalforsamling innkalles med 14 dagers varsel til det enkelte medlem.

§ 7 STYRET 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. 
Styrets vedtak krever flertallsbeslutning, ved stemmelikhet er styreleders stemmegivning avgjørende. 
Styret behandler alle saker før de legges frem for generalforsamling eller medlemsmøte.
Styret tilsetter og avsetter foreningens ansatte. 

§ 8 DAGLIG LEDERS OPPGAVER OG FULLMAKTER 
Daglig leder skal;
• forberede og følge opp styrets beslutninger
• fremlegge styreprotokollutkast umiddelbart etter hvert styremøte
• drive foreningen, herunder aktivitet i faggrupper og fellesfora
• ivareta foreningens økonomifunksjoner
• representere foreningen utad, herunder i media
• delta i LNFs generalforsamlinger, styremøter og andre arrangementer. 
Daglig leder og styrets leder innehar i felleskap foreningens signatur, daglig leder innehar foreningens prokura.

§ 9 OPPLØSNING 
Lovlig vedtak om oppløsing fattes i generalforsamling med flertall som for vedtektsendringer, hvis saken er uttrykkelig nevnt i innkallingen til generalforsamling og styret innstiller på oppløsning.                    
Siste generalforsamling velger avviklingsstyre og fastsetter hvordan eventuelle midler skal anvendes.

§ 10 GENERELT 
Gjeldende aksjelovgivning anvendes så langt den passer til å fortolke eller supplere LNFs vedtekter.